2008 © MeerBoeren
    Lidmaatschap    Contact    Links
Vereniging MeerBoeren
Haarlemmermeer

Postus 252
2150 AG  Nieuw Vennep
info@MeerBoeren.nl
Home.Over MeerBoeren.Streekproducten.Landbouw en Zorg.Boerderijeducatie.Duurzame Energie.Groenbeheer.Buurderij.
Een steenuilenkast
op uw bedrijf?
Lees meer...
BUURDERIJ
De Buurderij is een Plattelandsonderneming war voedselproductie en het beheer van de regio
in vertrouwen aan kunnen worden overgelaten. De Buurderij levert ook en bijdrage aan de
leefbaarheidsvraagstukken in kleine kernen en draagt bij aan maatschappelijke integratie.
In een Buurderij participeren diverse instellingen, organisaties en burgers. Het verschil met een
verbreed landbouwbedrijf zit hem in het feit dat:

- De Buurderij het individuele bedrijf overstijgt: er zijn meerdere ondernemers die op een
   fysieke plek samenwerken.
- De Buurderij een hoog ambitieniveau heeft met betrekking tot economische, ecologische
  en sociale duurzaamheid.

Een Buurderij zoekt naar innovatieve doorbraken. Meer specifiek voor de Haarlemmermeer
gaat een Buurderij in op de relatie tussen burgers en boeren, tussen stedelijk en agrarisch
landschap. De Haarlemmermeer is een bijzonder landschap. De drooglegging was destijds
een sterk staaltje ingenieursschap, waarna boeren het vruchtbare land in gebruik namen.
Nu is de Haarlemmermeer één van de meest dynamische gebieden die sterk onder stedelijke
invloed staat. Het agrarisch cultuurlandschap staat onder druk en het is niet langer logisch
dat de agrarische bedrijfsvoering dé drager van dit landschap blijft. Ook in de
Haarlemmermeer geldt dat een economisch rendabele landbouw schaalvergroting en
intensivering betekend; een ontwikkeling die niet goed samengaat met wensen van burgers
voor beleving van het platteland, hogere natuurwaarden, sociale cohesie en recreatief
medegebruik. In feite gaat duurzaamheid voor de kwaliteit van leven en de mogelijkheid
Om die in de toekomst te handhaven. In feite moeten boeren en burgers er samen uit
komen wat een duurzaam platteland betekent

Bij InnovatieNetwerk zijn meerdere rapporten vrij verkrijgbaar over buurderijen.
Zie www.agro.nl/innovatienetwerk

Kijk voor de Haarlemmermeerse buurderij op: www.buurderijhaarlemmermeer-zuid.nl